منو اصلی معاونت بهداشت
 

مراکز واکسیناسیون


مشخصات مراکز واکسیناسیون کرونا

 
ردیف نام مرکز/شبکه نام واحد آدرس انواع واکسن موجود روزهای فعالیت و ساعات کاری تلفن مرکز
1 سراب مرکز خدمات جامع سلامت شماره 5 (مرکز تجمیعی) سراب-پشت کتابخانه عمومی سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوژن 7 صبح تا 5 بعد از ظهر 43228720
2 سراب مرکز خدمات جامع سلامت شماره 4 سراب- جنب پل تاجیار سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوزن ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43222036
3 سراب مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3 سراب-گرده چمن سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوژن ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43224200
4 سراب مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2 سراب-لاله قبا سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوژن ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43224100
5 سراب مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 سراب-جنب دانشکده سراب سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوژن ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43228730
6 سراب مرکز خدمات جامع سلامت مهین بیجند روستای مهین بیجند سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوژن ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43270243
7 سراب مرکز خدمات جامع سلامت اسبفروشان روستای اسبفروشان سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوژن ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43242222
8 سراب مرکز خدمات جامع سلامت آلان روستای آلان سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوژن ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43126430
9 سراب مرکز خدمات جامع سلامت رازلیق روستای رازلیق سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوژن ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43299222
10 سراب مرکز خدمات جامع سلامت اردها روستای اردها سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوژن ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43265404
11 سراب مرکز خدمات جامع سلامت آغمیون روستای آغمیون سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوژن ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43263360
12 سراب مرکز خدمات جامع سلامت بهرمان روستای بهرمان سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوژن ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43251300
13 سراب مرکز خدمات جامع سلامت دانباران روستای دانباران سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوژن ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43253395
14 سراب مرکز خدمات جامع سلامت کلیان روستای کلیان سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوژن ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43281355
15 سراب مرکز خدمات جامع سلامت ابرغان روستای ابرغان سینوفارم-برکت-نورا-فخرا-پاستوکووک-اسپایکوژن ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43250311
16 سراب مرکز خدمات جامع سلامت قلعه جوق روستای قلعه جوق   ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43220449
17 سراب مرکز خدمات جامع سلامت اسفستان روستای اسفستان   ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43210136
18 سراب مرکز خدمات جامع سلامت جهیزدان روستای جهیزدان   ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43247300
19 سراب مرکز خدمات جامع سلامت مهربان مهربان   ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43122620
20 سراب مرکز خدمات جامع سلامت شربیان شربیان   ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43152222
21 سراب مرکز خدمات جامع سلامت دوزدوزان دوزدوزان   ساعت کاری ( 7 صبح تا 5/1 بعد از ظهر) 43142022